Algemeene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Stichting Evenementen Meierijstad  (kortweg: SEM), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63415402, en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met bezoekers van door haar georganiseerde evenementen worden gesloten.  Deze Algemene Voorwaarden als ook de Huisregels van SEM zijn digitaal te vinden op de speciale webpagina: 


In alle gevallen die in deze Algemene Voorwaarden niet geregeld zijn, neemt het bestuur van SEM een BINDENDE beslissing. Deelnemen aan de door SEM georganiseerde evenementen houdt in dat deze Algemene Voorwaarden erkend wordt.


Artikel 1 Definities


Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die op de Overeenkomst tussen de Bezoeker en SEM van toepassing zijn.


SEM: de Stichting Evenementen Meierijstad, statutair gevestigd in Schijndel, die zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.


Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met SEM in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met SEM een overeenkomst heeft gesloten.


Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege SEM op de Evenementenlocatie.


Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege SEM te organiseren en/of te faciliteren Evenement.


Huisregels: de huisregels van SEM waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van SEM.


Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en SEM die conform deze Algemene Voorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en SEM van toepassing verklaarde bepaling of uiting.


Social Media: Digitale (promotionele) uitingen van of vanwege SEM op haar website of andere social media kanalen die op naam van SEM geregistreerd staan.


Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege SEM verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;


Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten.

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege SEM ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft.


Website: de website van SEM (www.sem-events.nl) en eventuele specifieke daaraan gekoppelde website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van SEM geregistreerd zijn.


Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen SEM en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.


2.2 SEM heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. SEM zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker SEM hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.


2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst SEM uitdrukkelijk van de hand.


2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.


2.5 Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketservice van toepassing zijn.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst


3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door SEM en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. SEM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door SEM en/of derden gedane mededelingen.


3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij SEM of een door SEM ingeschakeld (Voor)verkoopadres. Ook als de Bezoeker een aanbod van of vanwege SEM tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.


Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs


4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van SEM, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.


4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

4.3 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SEM.


4.4 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege SEM verstrekt document of een door of vanwege SEM verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. SEM garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.


4.5 Alleen aanschaf via SEM of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van SEM of van een door SEM ingeschakeld (Voor)verkoopadres.


4.6 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.


4.7 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.


4.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van SEM, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen.


4.9 SEM behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.


Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen


5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.


5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.


5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is SEM gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.


Artikel 6 Aansprakelijkheid


6.1 Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.


6.2 SEM is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van SEM en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SEM.


6.3 SEM is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.


6.4 Indien en voor zover SEM op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van SEM zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. SEM is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker SEM onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien SEM ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.


6.5 SEM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) SEM, zal SEM op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 100 (zegge: honderd euro).


6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar of kassa van de Evenementenlocatie.


6.7 De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide muziek ten gehore kan worden gebracht. SEM adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.


Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement


7.1 SEM is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal SEM op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service- en administratiekosten.


7.2 SEM is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal SEM haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. SEM kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. SEM is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.


7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met SEM via info@sem-events.nl.


7.4 Indien een Evenement door of vanwege SEM wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan SEM of aan een door SEM ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.


Artikel 8 Huisregels SEM


8.1 Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van SEM, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.


8.2 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van SEM zijn de Huisregels van SEM van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van SEM en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van SEM en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van SEM en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.


8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement.


8.4 SEM is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

A. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;


B. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd en wereldwijd;


C. stelt noch SEM noch partijen die met toestemming van SEM gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;


D. doet jegens SEM en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portreten imagerecht recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; 


E. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens SEM in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden;


F. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beelden/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan SEM; de Bezoeker zal op eerste verzoek van SEM, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; SEM is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.


8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SEM, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.


8.6 Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. SEM zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. SEM garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan SEM opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.


8.7 SEM zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van SEM en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:


A. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie;


B. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of 


C. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.


8.8 SEM alsmede haar samenwerkingspartners, waaronder de Evenementenlocatie en beveiligingspersoneel, hebben het in artikel 8.7 (a) en (b) genoemde recht de Bezoeker van het Evenement te (doen) fouilleren en eventueel meegebrachte (hand/rug/draag)tassen te (doen) doorzoeken. De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.


8.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.


8.10 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen (waaronder spuitbussen en CS gas), etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken of stoffen en/of overdracht aan de politie. In beslag genomen zaken of stoffen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd.


8.11 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan het imago van SEM, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van SEM haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.


8.12 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van SEM en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.


8.13 SEM kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.


8.14 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheids)voorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege SEM gegeven ge- of verboden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van het Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten of enige compensatie anderszins.


8.15 Medewerkers van SEM en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo'n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo'n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. SEM zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van SEM opgelegd zal krijgen.


8.16 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. SEM zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.


Artikel 9 Overmacht


SEM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van SEM onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft SEM het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.


Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens


10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met SEM kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege SEM verwerkt.


10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy statement van SEM van toepassing dat te raadplegen is op de Website. SEM gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met SEM geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy statement van SEM.


10.4 Indien gedurende een Evenement en/of tijdens het verblijf van de Bezoeker op de Evenementenlocatie beeld- en /of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan SEM deze in geval van (dreigende) calamiteiten, overtredingen en/of misdrijven aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.


Artikel 11 Klachten


11.1 SEM zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. SEM tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van SEM, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een email te sturen naar info@sem-events.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij SEM te worden gemeld.


Artikel 12 Geschillen


12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en SEM ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.


12.3 Indien de Algemene Voorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.


Nogmaals:

In alle gevallen die in deze Algemene Voorwaarden niet geregeld zijn, neemt SEM een BINDENDE beslissing. Deelnemen aan de door SEM georganiseerde evenementen houdt in dat deze Algemene Voorwaarden erkend wordt.


Opgemaakt: 6 juni 2015


Namens het bestuur van SEM

Join our

EVENTS

Algemene voorwaarden

Press

© Stichting Evenementen Meierijstad